ᑭᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᑉᐸᒻᒪᖔᑦᑕ

ᑕᑎᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑕ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᐅᓪᓗᑕ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᑦᑎᓐᓄ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᑦᑎᓐᓄ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐊᕙᑏᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ.
ᓄᓇᓕᕋᓛᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᖏᓐᓂ ᐊᖏᔫᑎᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ; ᓯᒡᔭᖅᐸᓯᖕᒥ ᓯᒡᔭᖅᐸᓯᖕᒧᑦ ᓯᒡᔭᖅᐸᓯᒃᑲᓐᓂᕐᒧᑦ, ᑕᒡᕙ ᐆᒃᑑᑎᐅᔪᑦ ᐃᓅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓯᒪᔭᕗᑦ.

ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐃᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᑕ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᒐᕙᒪᓂ
ᓄᓇᓖᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᙱᑦᑐᑦ
ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑕᐅᔪᑦ