“ᐃᓕᓐᓄ ᓇᓗᓇᐃᕆᓯᒪᕗᒍᑦ ᐃᓐᓈᕈᖕᒥ. ᐊᖅᑯᑎᐅᔪᒥ ᖁᓛᖓᓄᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑕᑯᑎᑦᑎᓯᒪᔪᒍᑦ. ᐃᓕᓐᓂ ᑎᓕᐅᕆᕗᒍᑦ ᐃᒡᕕᑦ ᒪᔪᕋᕐᓗᑎ.”

ᓴᓇᑐ ᒨᕆ ᓯᓐᑭᓕᐊ (ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑏᑦ)

ᓴᓇᑐ ᓯᓐᑭᓕᐊᑉ ᑎᓕᐅᕆᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᖁᔨᔪᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᔪᓕᒫᓂ, ᓴᙱᔫᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᐃᑎᒋᐊᕈᑎ ᓱᓕᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᕐᓂᒃᑯᑦ.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑕᐅᑐᒐᖓ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓂ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓕᒫᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᑯᒋᔭᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᖕᓄᑦ. ᐅᐱᒍᓱᒃᑐᒍ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᑦ ᐊᖅᑯᑎ: ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᔭᐃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᑲᓇᑕᒥ (Your Journey Through Indigenous Canada™), ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᖅ ᓄᑖᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᖅ.

ᑭᓲᖕᒪ ᐊᖅᑯᑎ?

ᐊᖅᑯᑎ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᓪᓕᒪᐅᓪᓗᑎ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᑐᖃᕐᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᐅᔪᑦ ᐊᓪᓚᓄ, ᐃᓄᖕᓄ, ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ; ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᕐᖓᐅᑎᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᒃᐸᒃᓴᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᒃᑰᓚᐅᖅᑐᓂ; ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔾᔭᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᑯᓂ, ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᒍᐃᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥ; ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ, ᑎᔅᓯᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕐᔪᐊᖑᔪᑦ, ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ; ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓂᐊᓗᐃᓪᓗ. ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᒃ, ᐊᐱᖅᑯᑎᑦ, ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᔾᔨᙳᐊᓂ, ᐊᖅᑯᑎ ᐆᒪᑦᑎᐊᕆᓐᓇᖅᑐᖅ, ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑦᑎᐊᑎᑦᑎᓲᖅ.

ᑕᒡᕙ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᐊᕐᔪᒃᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖅ 1-ᒥ, ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖅ 1

 

ᐊᖅᑯᑎ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒥᔪᖅ.  ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ thepath@nvisiongroup.ca ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓄᑦ.
The Path est également disponible en français. Pour plus de détails, veuillez envoyer un courriel à thepath@nvisiongroup.ca.

ᐊᑭᖓ ᐃᓚᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑯᑎᒧᑦ ᑖᓐᓇᐅᕗᖅ 9 ᐊᑐᓂ ᐃᓄᖕᒧᑦ (ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᓲᖅ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᓄᑦ ᖁᓖᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ). ᒫᓂ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐊᑎᓕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᑭᐊ ᐊᑐᓪᓗᐊᕐᒪᒍ ᐊᖅᑯᑎ?

  • ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᒻᐸᓂᒦᑦᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓲᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᕐᓂ ᓴᓇᕕᖓᓂ
  • ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓴᓇᔪᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓂ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓄ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓲᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂ ᓄᓇᖃᖄᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ
  • ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓴᓇᔪᖅ ᑮᓇᐅᔾᔭᕋᓱᐊᙱᑦᑐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᙵᕕᖕᒧᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᒥ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ, ᑮᓇᐅᔾᔭᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥ
  • ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᑦ ᓴᙱᓂᖅᓴᒥ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᒥ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᓴᙱᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᔪᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ.

ᑭᓱ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖅᑯᑎ ᐊᔾᔨᒋᑎᖏᒻᒪᒍ?

  • ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑕᐅᑐᒐᖓᑯᓐᓄ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖏᓂᖅᐹᖓ ᓄᓇᖃᖄᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ, ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᐅᔪᖅ ᐊᓪᓚᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ.
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑐᐊᖑᔪᖅ ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᓪᓗᓂ ᑐᕌᖓᓪᓗᓂ ᓇᓕᒧᒃᑐᒥ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐱᖓᓱᓂ ᓄᓇᖃᖄᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖓᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖃᖅᖢᓂ ᐃᓄᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᓪᓚᖓᔪᓂ.
  • ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᕙᒍ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖏᓐᓄ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ ᓴᓇᔨᐅᔪᓂ−−ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ−−ᐊᒻᒪ ᐃᓚᓕᐅᑎᔪᖅ ᑐᙵᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂ ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑎᓂ ᑐᕌᖓᓂᖃᐅᖅᑐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.
  • ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓗᓂ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓗᑎ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᑎᑭᐅᒪᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᐃᒡᕕᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓄᑦ.

ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓲᖑᒻᒥᔪᒍᑦ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᔪᓂ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓗᓂ ᐅᓪᓘᑉ ᐃᓚᖓᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ ᑐᙵᕕᖃᕐᓗᑕ ᑖᔅᓱᒥᖓ “ᐊᖅᑯᑎ”. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑕᐅᑐᒐᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥ “ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ” ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓇᓖᕌᕈᑎᒃᓴᒥ, ᑲᑎᑕᐅᓗᑎ ᑕᐃᑲᓃᓪᓗᑎ, ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑲᓲᒪᓗᑎ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ, ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ, ᐃᓕᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᒍ ᑎᑭᐅᒪᔭᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑎᓕᐅᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐃᒡᕕᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓄᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᙵᐅᖅᑐᓄᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖅᑯᑎ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᔭᓂᕗ ᑕᐃᕕᑦ, thepath@nvisiongroup.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 613-237-3613 ᓇᕿᓪᓗᒋ 227.

ᐊᖅᑯᑎ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒥᔪᖅ.  ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ thepath@nvisiongroup.ca ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓄᑦ.
The Path est également disponible en français. Pour plus de détails, veuillez envoyer un courriel à thepath@nvisiongroup.ca.

ᑕᑯᒋᐊᕈ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᓐᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᖅᑯᑎ.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

 

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑕᐅᑐᒐᖓᐅᔪᒍᑦ. ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐃᓚᓕᐅᑎᒋᑦ ᐅᕙᓂ ᐊᖅᑯᑎ.

ᐊᑭᖓ ᐃᓚᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑯᑎᒧᑦ ᑖᓐᓇᐅᕗᖅ 9 ᐊᑐᓂ ᐃᓄᖕᒧᑦ (ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᓲᖅ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᓄᑦ ᖁᓖᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ). ᒫᓂ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐊᑎᓕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.

ᐊᖅᑯᑎ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒥᔪᖅ.  ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ thepath@nvisiongroup.ca ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓄᑦ.
The Path est également disponible en français. Pour plus de détails, veuillez envoyer un courriel à thepath@nvisiongroup.ca.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑕᐅᑐᒐᖓᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᐅᔪᒥ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥ ᐊᔾᔨᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᓪᓚᐃᑦ, ᐊᒃᓱᕉᑕᐅᔪᑦ ᐊᓪᓚᖓᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ. ᐅᖃᓪᓚᒃᑎ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑕᐅᓇᑎ ᐊᐱᖅᓱᕈᓐᓇᕐᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᔪᓐᓇᕐᓗᑎ ᐆᒃᑐᕋᙳᐊᕈᑕᐅᔪᓂ.

ᔭᐃᒥ ᒧᐊᔅ - ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨ, ᑲᓇᑕᒥ ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᒡᔪᐊᒥ