ᑎᐊᕆ ᕋᑎᓐ

ᐸᕐᓂᐃᔨ. ᐊᖅᑲᐅᒪᔨ ᐊᒻᒪ ᑕᐃ ᓰᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᔪᖅ. ᑎᑎᕋᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨ. ᐃᙱᖅᑎ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨ. ᐊᑖᑕᑦᓯᐊᖅ. ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨ. ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᒻᒪᕆᓕᒃ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ. ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ. ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᒐᓂ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ. ᐱᒋᐊᕐᖓᐅᑎᖃᖃᑕᒥᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᕙᒃᑐᖅ ᖃᖅᑯᐊᕋᕐᓂᒃ ᐱᔅᑖᓯᔫᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑕᐅᑐᒐᖓ ᑐᑭᓯᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑦ. ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᒻᒪᕆᐊᓗᒃ. ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐱᓐᓇᕋᓂ, ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ.