ᕕ ᐅᐊᐃᒪ

ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 20-ᓄᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒥ, ᕕ ᐅᐊᐃᒪ (ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ) ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᓴᙱᓂᕆᔭᖓᓂ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ. ᐱᓕᕆᓂᖓ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᓇᓱᓲᖅ ᐱᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥ ᐊᓯᔾᔩᓂᕐᒥ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒃᑯᑦ. ᕕᒧᑦ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ, ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥ: ᑖᓐᓇᐅᕗᕐᓕ ᓴᙱᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᖕᒥᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᖏᑦ.