ᐸᐅᒃᑑᑎᑦ

plannin175ᑲᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᒥ ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒫᓘᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂ ᓯᖓᐃᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᐃᔅᓴᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ.