ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ

ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᖅ
ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᖅ
ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᖅ

ᐊᑏᓗᒃᑲᓐᓂᖅ...
ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ

ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ
ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᑦ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓂᖅ

ᐊᑏᓗᒃᑲᓐᓂᖅ...
ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ

ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖓ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕈᓂ
ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓃᑦ

ᐊᑏᓗᒃᑲᓐᓂᖅ...

ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ

ᑕᒪᕐᒥ ᐅᖃᓕᒫᕐᓕ